НАЧАЛО ЗА СЪЮЗА ЧЛЕНСТВО УПРАВЛЕНИЕ СПИСАНИЕ ВРЪЗКА С НАС
НОВИНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
ЮБИЛЕИ
НОВИ КНИГИ
КОНКУРСИ
ОБЩО СЪБРАНИЕ
In memoriam
ФИНАНСИ
АРХИВ
Химия и индустрия архивЗА СЪЮЗА

На 3 март 1901 г. е основано първото химически дружество в България последвано и от други химически организации в страната. От 1922 г. организираните химици издават списание „Химия и индустрия“. През 1924 г. химическите дружества в България се обединяват в Съюз на българските химици. На 10-тия конгрес на Съюза, проведен на 15 и 16 юли 1934 г., е прието решение уставът на съюза да се приведе в съответствие с изискванията на закона за юридическите лица. Избрано е ново ръководство с председател проф. д-р Асен Златаров и на 4 декември е внесена молба за регистрация на съюза в Софийския окръжен съд. Молбата е удовлетворена и с Резолюция № 873 от 14 декември 1934 г. по гражданско дело № 712 Съюзът на българските химици е вписан в регистъра на юридическите лица на Софийския окръжен съд.

Със заповед № 20 от 1945 г. на Министерството на вътрешните работи е утвърден Съюз на българските химици и инженер-химици, който се „влял ведно с имуществото си в Научно-техническия съюз“. Управителният съвет на българските химици и инженер-химици на последното си заседание от 14 октомври 1950 г. приема решение съюзът изцяло да мине като секция към Профсъюза на химическите работници, тъй като „сегашната форма не отговаря на изискванията на времето“. По искане на Софийската окръжна прокуратура, въз основа на писмо от 13 юли 1950 г. на Дирекцията на народната милиция, с резолюция от 15 декември 1950 г. на Софийския околийски съд Съюзът на българските химици и инженер-химици е закрит. Преустановено е издаването на съюзното списание „Химия и индустрия“ от 1951 до 1955 г.

Организацията на българските химици отново е регистрирана в Софийския градски съд с протокол от 17 февруари 1966 г. и е вписан в партида 4/66, том 4, стр. 85 като Научно-технически съюз по химическа промишленост. За определен период от време, през 70-те години, съществува и Българско химическо дружество, което се обединява със съюза приемайки името Съюз по химия и химическа промишленост. Той е в състава на Научно-техническите съюзи, а след това и във Федерацията на научно-техническите дружества и Федерацията на научно-техническите съюзи със свое централно ръководство и териториални клонове.

През 1992 г. съюзът приема нов устав, преименува се в Съюз на химиците в България и е регистриран в Софийския градски съд по фирмено дело 786/93 г. с решение от 19 юли 1993 г. Допълнителна регистрация на новите ръководни органи е извършена с решения от 12 юни 1996 г. и 27 октомври 1999 г.

В началото на 90-те години е регистрирано и Българското химическо дружество, чиито цели и задачи са еднакви с тези на Съюза на химиците в България. Голяма част от химиците в България членуват едновременно в две химически сдружения със сходна дейност и устави. Едни и същи техни членове участват в ръководните им органи. Формално съществуващите две организации извършват една и съща дейност от едни и същи хора. Поради това Управителният съвет на Българското химическо дружество на заседанието си на 22 март 2000 г. решава да се обедини със Съюза на химиците в България и да закрие своята регистрация като отделно юридическо лице.

Това са основните етапи от създаването, развитието и организационно-структурните изменения на организацията на българските химици. През стогодишния период тя обединява усилията на своите членове за защита на техните творческо-професионални интереси и издигане на обществения им престиж като активни участници за развитие на химическата наука, промишленост и образование.

След приемане на последния устав през 1992 г. Съюзът на химиците в България се обособява като организация на индивидуални и колективни членове в специализирани и сборни организации от почти всички направления на химическата наука, промишленост и образование.


Цели и задачи

Съюзът на химиците в България (СХБ) е доброволно, неправителствено, независимо, творческо-професионално сдружение на химиците, инженер-химиците и другите специалисти с висше образование, работещи в областта на химическата наука, промишленост и образование в България. Изгражда се и функционира на принципите на демократичността, автономността, мандатността, делегатското начало и самофинансирането.

Главна цел

СХБ обединява усилията на своите членове за защита на техните творческо-професионални интереси и издигане на обществения им престиж като активни участници в развитието на химическата наука, промишленост и образование в България.

Основни задачи

- Защитава творческо-професионалните интереси на своите членове и съдейства за обществено признание на тяхната професия;
- Създава условия за творчески контакти и обмен на мнения, информация и становища по проблемите на химическата наука, промишленост и образование;
- Съдейства за повишаване квалификацията и компетентността на своите членове и създава условия за свободна творческо-професионална изява;
- Информира обществото за възможностите и постиженията на химическата наука и технологии и тенденциите в тяхното развитие;
- Участва във формирането и реализирането на научно-техническата, екологичната, икономическата и образователната политика на държавните и стопанските органи и организации;
- Съдейства за издигане авторитета на химическото образование и стимулира развитието на бъдещите млади химици и инженер-химици от университетите и институтите и учениците от средните училища;
- Възпитава у химиците професионални добродетели в съответствие с общочовешките ценности и норми на поведение и българските национални традиции.

Средства

Организация и участие в научно-технически конгреси, симпозиуми, конференции, кръгли маси, дискусии, срещи, просветни и други мероприятия;
Проучване, разработване и решаване на конкретни задачи, извършване на експертизи на проекти и програми, изработване на собствени алтернативни разработки;
Подготвяне на предложения при разработване на закони и други нормативни документи, свързани с химическата наука, промишленост и образование;
Установяване на контакти и поддържане на сътрудничество с организации в страната и чужбина;
Организиране на конкурси и раздаване на награди.

За постигане на целите и изпълнение на задачите си СХБ може да извършва допълнителна стопанска дейност, която се подчинява на условията и реда, предвидени в съответните нормативни документи, регулиращи тази дейност. Предмет на допълнителна стопанска дейност на СХБ е:

- Научноизследователска, проектантска, развойна, внедрителска, експертна, посредническа и консултантска дейност;
- Информационна и издателска дейност;
- Квалификационна, стандартизационна и иновационна дейност;
- Други дейности, които не са забранени от законите на страната.

СХБ не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигане на целите и осъществяване на задачите на съюза.
Съюзът на химиците в България е член на Федерацията на научно-техническите съюзи. Той поддържа делови контакти и извършва съвместни дейности с различни организации. Член е на Европейската асоциация на химическите и молекулни науки, на Балканската асоциация по околната среда и други международни организации.


Дейности

Научно-техническата дейност е основно направление в работата на Съюза на химиците в България. Редовно се провеждат национални и международни специализирани конференции и симпозиуми. Провеждат се срещи и дискусии по определени проблеми. Съюзът е съорганизатор и на международни конференции на химическите организации на страните от Югоизточна Европа, Балканската асоциация по околната среда и др.

Съюзът на химиците в България отделя особено внимание за използване на научно-техническия потенциал за оценки и предложения свързани с формирането на научно-техническата, екологичната, икономическата и социалната политика на страната. За целта е заинтересован да подържа регулярни контакти с фирмите от химическата промишленост, техните консорциуми и браншовата камара, а така също и с националните държавните органи и организации, които разработват правно-нормативните документи свързани с химическата наука, промишленост и образование.

© Copyright 2007. www.unionchem.org